23 czerwca 2024

Dokumentacja medyczna: MS pominęło OKK

Stanowisko Nr 73/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania.

Foto: Magdalena Limanowska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania, przesłanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2015 r., znak: DL-IX-451-51/15/15 151020-01355, pozytywnie ocenia kierunek zaprojektowanych zmian.

Jednakże w projekcie rozporządzenia nie określono ani zasad prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej, ani nawet jej treści. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej okołooperacyjna karta kontrolna prowadzona w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności powinna być zgodna z okołooperacyjną kartą kontrolą przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym dokumentacji medycznej.

Natomiast w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, jak również w zmienianym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, nie ma przepisu, który umożliwiałby zastosowanie do prowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.


Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. W jakich sytuacjach pacjent może otrzymać ją w oryginale? Więcej na ten temat tutaj.