20 maja 2024

Drukarki 3D a zajęcia praktyczne dla studentów

Stanowisko Nr 25/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie wykorzystuje drukarki 3D w leczeniu pacjentów z nowotworami

ZCO w Szczecinie wykorzystuje drukarki 3D w leczeniu pacjentów z nowotworami

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Tobarkiewicza z dnia 29 marca 2017 r., znak: NSK.078.133.2016.EK przedstawia następujące uwagi do projektu:

Mając na uwadze, że dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego jest istotnym elementem zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu należy dążyć do tego, aby w ramach programu tego praktycznego nauczania przedstawić studentom szerokie spektrum umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zawodu.

Obawy samorządu budzi jednak to, czy rzeczywiście wszystkie umiejętności wymienione w załącznikach do projektu rozporządzenia student będzie w stanie opanować w ramach praktycznego nauczania. Postuluje się więc, aby w miarę możliwości wspierać ten etap kształcenia studentów i zapewniać warunki do realizacji procedur wymienionych w wykazach.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje rozszerzyć ramowy program zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznym o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Program praktycznego nauczania powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym tele-bocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym, diagnostyce RTG w chorobach przyzębia.

Proponuje się także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, zastosowanie drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Postuluje się także, aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej.

Samorząd lekarski zgłasza także, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.