21 maja 2024

Europejska rada ds. rozwoju zawodowego?

W poprzednich informacjach o pracy UEMS pisałem, że w połowie października spotykamy się z przedstawicielami europejskich towarzystw, aby rozmawiać o rozszerzeniu współpracy europejskich lekarzy w celu ustalania zasad rozwoju zawodowego i potwierdzania kwalifikacji przez lekarzy.

Foto: pixabay.com

Spotkanie odbyło się parę tygodni temu z udziałem ponad 100 Koleżanek i Kolegów reprezentujących 22 europejskie towarzystwa naukowe i sekcje specjalistyczne UEMS.

Współpraca UEMS z europejskimi towarzystwami naukowymi istnieje od wielu lat. W licznych specjalizacjach jest ona już bardzo dobra, czego przykładem są wspólne dokumenty dotyczące zasad kształcenia specjalizacyjnego, wspólnie organizowane egzaminy europejskie, udział w akredytacji doskonalenia zawodowego.

Po okresie dyskusji i problemów udało się nam nawiązać doskonałą współpracę z European Society of Cardiology i European Society of Radiology, ogromnymi, bardzo aktywnymi, doskonale zorganizowanymi i profesjonalnie zarządzanymi towarzystwami, prowadzącymi bardzo szeroką działalność szkoleniową w Europie i na całym świecie.

Rolą UEMS jest organizowanie konsultacji i interdyscyplinarnej współpracy. Obecnie już trudno sobie wyobrazić tworzenie na przykład programu specjalizacji bez konsultacji z „przyległymi” specjalnościami i bez korzystania z doświadczeń innych specjalności. Nie można sobie wyobrazić oceny i akredytacji doskonalenia zawodowego czy egzaminu przez towarzystwa organizujące te aktywności, ponieważ nikt nie powinien oceniać i akredytować sam siebie.

Na spotkaniu przedstawiono najlepsze przykłady współpracy i dla mnie szczególnie ważny był polski akcent. Profesor Antoniewicz, przewodniczący komisji egzaminów w European Board of Urology, mówił o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu europejskiego, który w wielu krajach jest równoważny z egzaminem krajowym.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, sposoby oceny, zasady pracy komisji są świetnym przykładem, czego może dokonać grupa entuzjastów, jeżeli konsekwentnie i konstruktywnie ze sobą współpracują. Przede wszystkim wskazywaliśmy jednak, że dotychczasowa współpraca i spektakularne osiągnięcia to tylko podstawa do dalszych działań. Zaproponowaliśmy utworzenie europejskiej rady do spraw rozwoju zawodowego i zaprosimy do niej towarzystwa naukowe oraz inne organizacje europejskich lekarzy.

Opierając się na zasadach wyrażonych w deklaracji europejskich organizacji lekarskich z 2015 r. przyjętej w Luksemburgu, która mówi, że udział w dobrej jakości doskonaleniu zawodowym jest wystarczającym sposobem potwierdzenia podtrzymywania kwalifikacji zawodowych, opracujemy też propozycję wstępnie nazwaną „European Fellowship”, jako naszą lekarską alternatywę dla administracyjno-biurokratycznych rewalidacji, recertyfikacji, reegzaminowania i podobnych rozwiązań.

Lekarze mogą to zrobić lepiej. To oznacza dużo pracy i łatwo nie będzie, ale niezwykle pozytywny nastrój uczestników spotkania oraz zasoby ludzkie i organizacyjne, którymi dysponują towarzystwa naukowe oraz UEMS, dają duże szanse na powodzenie.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów