14 kwietnia 2024

Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych w Warszawie

Naczelna Izba Lekarska (NIL) była gospodarzem Europejskiego Forum Stowarzyszeń Medycznych (European Forum of Medical Associations – EFMA). To coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji lekarskich z naszego kontynentu – pisze Mariusz Tomczak.

Foto: Karolina Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

– Wymieniamy się pomysłami i odmiennym punktem widzenia. Uczymy się, dyskutując o ważnych sprawach – podkreśliła Leah Wapner, sekretarz generalna EFMA, rozpoczynając warszawską konferencję.

– To dobra okazja do rozmowy o problemach lekarzy z całego kontynentu – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski, który powitał zagranicznych gości w trakcie oficjalnego otwarcia. Podkreślił, że pod względem historycznym stolica Polski jest mostem łączącym Wschód z Zachodem.

Solidarność z Ukrainą

Podczas otwarcia konferencji, która odbyła się pod hasłem „Solidarność z Ukrainą”, odczytano list ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniami dla środowiska lekarskiego z całej Europy za wsparcie okazane jego rodakom.

Ambasador zwrócił uwagę, że tegoroczna edycja Forum odbywa się w czasie szczególnym dla ukraińskich lekarzy, którzy są zaangażowani w pomoc osobom walczącym o niepodległość i suwerenność kraju, a także o wartości europejskie.

Do wojny, która od kilkunastu miesięcy trwa za naszą południowo-wschodnią granicą, nawiązał także prezes NRL Łukasz Jankowski. Jak powiedział, zanim rozpoczęła się rosyjska inwazja zbrojna, w Polsce pracowali lekarze z Ukrainy, a obecnie ich liczba wzrosła do kilku tysięcy. Podkreślił też znaczenie dobrej komunikacji z pacjentami, która jest kluczowa dla powodzenia procesu leczniczego.

Zdaniem prezesa Jankowskiego, w ramach EFMA warto rozmawiać także o poziomie kształcenia. Opowiedział o kontrowersjach związanych z uruchamianiem w Polsce studiów na kierunku lekarskim w uczelniach nieposiadających odpowiedniej kadry i bazy dydaktycznej.

O prawie i medycynie

Obrady EFMA obfitowały w różnorodną tematykę – od roli lekarzy w czasie konfliktów zbrojnych, przez medycynę pola walki, organizację opieki zdrowotnej dla uchodźców, rehabilitację, po szczepienia. Nie mogło zabraknąć wykładów o znaczeniu narodowych organizacji zrzeszających lekarzy.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna omówiła tzw. uproszczony tryb zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów, obejmujący w szczególności obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską zarówno przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, jak i po nim. Zwróciła uwagę, że przepisy te są skróconą ścieżką uzyskania prawa wykonywania zawodu na maksymalnie pięć lat.

W tym czasie część cudzoziemców może jednak zdecydować się na przejście pełnej procedury uznania kwalifikacji, tj. uznanie dyplomu w drodze nostryfikacji albo Lekarskiego (Lekarsko-Dentystycznego) Egzaminu Weryfikacyjnego, ukończenie stażu podyplomowego w Polsce lub uznanie stażu odbytego za granicą, zaliczenie Lekarskiego (Lekarsko-Dentystycznego) Egzaminu Końcowego oraz zdanie egzaminu językowego.

Kierownik Centrum Uznawania Kwalifikacji NIL Marek Szewczyński przybliżył praktyczne aspekty uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce przez lekarzy spoza UE. Podkreślił, że w ocenie samorządu lekarskiego wykazanie odpowiedniej znajomości języka polskiego oraz kwalifikacji zawodowych powinno zawsze być wymogiem uzyskania uprawnień zawodowych.

Co roku gdzie indziej

Spotkania EFMA odbywają się od 1986 r., co rok w innym państwie. Ich celem jest wymiana poglądów na tematy dotyczące medycyny, systemu ochrony zdrowia i wykonywania zawodu z przedstawicielami organizacji lekarskich z państw europejskich, w tym także tych nienależących ani do UE, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do Warszawy przyjechało kilkudziesięciu lekarzy zarówno z Europy Zachodniej, jak i z terenu byłego ZSRR (m.in. Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan), a także Izraela. Forum odbyło się w Warszawie po raz drugi (w dniach 21-24 czerwca 2023 r.) – wcześniej Polska była gospodarzem spotkania w 2000 r.

W 2022 r., tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, EFMA wspólnie ze Światowym Stowarzyszeniem Lekarskim (WMA) i Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (CPME) utworzyła fundusz z myślą o pomocy humanitarnej. Środki trafiły na zakup zaopatrzenia medycznego i wsparcie finansowe pomocy udzielanej ukraińskim lekarzom i placówkom ochrony zdrowia. Transporty do Ukrainy trafiały głównie przez Polskę.

Mariusz Tomczak