18 czerwca 2024

Godziwe wynagrodzenia za pracę. Co to znaczy?

Stanowisko Nr 90/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, przesłanym przy piśmie Pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: DS-OP.0212.1.2015.BJ.5, zgłasza następujące uwagi:

Zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Przez godziwe wynagrodzenie należy rozumieć płacę zapewniającą pracownikowi godne warunki życia, odpowiadające poziomowi wykształcenia pracownika oraz zakresowi odpowiedzialność związanej z wykonywaniem określonego zawodu.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, nie przewiduje wzrostu miesięcznych stawek wynagrodzenia lekarzy do poziomu określonego w stanowisku Nr 3 IX Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 stycznia 2008 r. w sprawie sytuacji środowiska lekarskiego.

Projektowane rozporządzenie, określając wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, odnosi się do prognozowanej kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Odpowiednim współczynnikiem, w oparciu o który należałoby kształtować wynagrodzenie lekarzy, powinna być wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zgodnie z postulatami wyrażonymi w powołanym stanowisku IX Krajowego Zjazdu Lekarzy minimalne wynagrodzenia lekarza powinno odpowiadać przynajmniej dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarza bez specjalizacji i trzykrotności tego wynagrodzenia dla lekarza specjalisty.