24 maja 2024

GUS o rezygnacjach z wizyt u specjalisty

Jak się żyje w Polsce? GUS sprawdził 9 obszarów tematycznych. Prawie jedna trzecia Polaków rezygnuje z wizyty u lekarza specjalisty z powodu listy oczekujących, a 18,7 proc. ankietowanych nie stać na konsultację.

Foto: pixabay.com / CC0

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Jakość życia w Polsce” zawierający zestaw wskaźników niezbędnych do oceny poszczególnych obszarów jakości życia. W diagnozie wyróżniono dziewięć obszarów tematycznych.

Pierwszy z nich stanowiły materialne warunki życia. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł w ubiegłym roku 1771 zł. Gospodarstwa domowe przeznaczały na użytkowanie mieszkania przeciętnie 20,1 proc. wydatków, a 24 proc. wydatków stanowiły zakupy żywności i napojów bezalkoholowych.

Brak pieniędzy na żywność zadeklarowało 5,4 proc. ankietowanych, a 37,9 proc. gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku.

Niespełna 9 proc. gospodarstw domowych nie zdecydowało się w bieżącym roku na posiadanie samochodu z przyczyn finansowych. GUS zbadał też bezpieczeństwo ekonomiczne w Polsce.

Prawie 6 proc. gospodarstw domowych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku co najmniej dwa razy nie były w stanie terminowo uiszczać podatków od nieruchomości, rachunków za gaz, elektryczność, wodę, wywóz śmieci i innych stałych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania. Natomiast 41,4 proc. ankietowanych nie ma możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku.

W badaniu wzięto pod uwagę również główny rodzaj aktywności, czyli pracę. W 2015 roku wskaźnik zatrudnienia w Polsce wyniósł 51,9 proc. Pracowników pracujących na podstawie umowy na czas określony zatrudnionych było 28 proc, zaś zadowolenie z sytuacji zawodowej zadeklarowało w obecnym roku 61,9 proc. badanych.

Analizie poddano także sferę zdrowia. W 2016 roku aż 32,2 proc. respondentów rezygnowało z wizyty u lekarza specjalisty z powodu listy oczekujących lub braku skierowania, a 18,7 proc. ankietowanych zrezygnowało z konsultacji lekarskiej z powodów finansowych.

Jeśli chodzi o subiektywny dobrobyt Polaków, to ponad 80 proc. ankietowanych deklaruje ogólne zadowolenie z życia. Poczucie sensu w życiu ma 74,9 proc. badanych, a 68,8 proc. optymistycznie patrzy w przyszłość.

Raport GUS pt. „Jakość życia w Polsce” to informacje pozwalające na analizy poszczególnych aspektów jakości życia, które obejmują zarówno obiektywne warunki życia człowieka, jak również odczuwaną przez poszczególne osoby jakość subiektywną. Podstawę przy obliczaniu wskaźników jakości życia stanowią m.in. europejskie badanie dochodów i warunków życia, badanie spójności społecznej i zarobkowej oraz badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym.

Źródło: www.kurier.pap.pl


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.