18 kwietnia 2024

Instytucja rzecznika praw lekarza wymaga wzmocnienia

Izby okręgowe powinny w większym stopniu informować o aktywności rzeczników praw lekarza – mówi Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Fot. Karolina Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

Funkcję rzecznika praw lekarza (RPL) powinien pełnić lekarz lub lekarz dentysta o znacznym doświadczeniu zawodowym – to jeden z najważniejszych wniosków płynących ze spotkania RPL okręgowych izb lekarskich (OIL), które w środę 25 października 2023 r. odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). To było drugie spotkanie rzeczników IX kadencji.

W trakcie obrad Monika Potocka przedstawiła mechanizm współpracy pomiędzy rzecznikami OIL w celu poprawy przepływu informacji i transparentności działania biur RPL, a także zapewniła rzeczników okręgowych o wsparciu ich działań – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

– Ważne jest, by każda z okręgowych izb lekarskich informowała o działaniach RPL, żeby na każdej stronie internetowej OIL widniała zakładka RPL, bo lekarz szukający pomocy powinien mieć jak najniższy próg dojścia do swojego rzecznika. My chętnie wesprzemy inicjatywy dla lepszej widoczności działań. To spotkanie ma służyć także zacieśnianiu współpracy – podkreśliła Monika Potocka cytowana na stronie NIL.

Kary dla lekarzy

W trakcie spotkania dr n. praw. Sebastian Stykowski mówił o nieprawidłowościach na niektórych portalach internetowych, które umożliwiają komentowanie pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Zdarza się, że są one nieprawdziwe, naruszając ich dobra osobiste.

Omawiano kwestie związane z odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w kontekście zakazu konkurencji zawartego w umowach cywilnoprawnych i umowach o pracę. Rozmawiano też o braku wypłat „dodatków covidowych”, zmuszaniu lekarzy do przekraczania czasu pracy czy ograniczeniach w wystawianiu recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów.

Powrócił temat kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. „Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej Monika Potocka przedstawiła ścieżkę postępowania, która umożliwi rozpatrzenie oraz udzielenie wsparcia przez rzecznika w zakresie odwołania się lekarzy od nałożonych przez NFZ kar” – czytamy w komunikacie na stronie NIL.

Zebrani zgodzili się, że legislacyjne wzmocnienie kompetencji RPL wpłynęłoby na skuteczność jego działania. „Projekt takiej zmiany w ustawie o izbach lekarskich jest opracowywany” – informuje samorząd lekarski.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie rzeczników IX kadencji miało miejsce w marcu 2023 r. Dyskutowano wówczas m.in. o problemach związanych z określaniem stopnia refundacji na receptach. Więcej na ten temat „Gazeta Lekarska” informowała tutaj:

Zadania Rzecznika Praw Lekarza

Biuro Praw Lekarza powstało w NIL kilkanaście lat temu, ale na potrzebę powołania instytucji broniącej lekarzy i lekarzy dentystów zwracano uwagę już wcześniej. Podstawowym zadaniem RPL jest występowanie w obronie godności zawodu i zbiorowych interesów lekarzy i lekarzy dentystów.

W sprawach indywidualnych pomagają rzecznicy okręgowi, a także ich biura działające w strukturach OIL. Zdarza się jednak, że sprawą zajmuje się rzecznik – w szczególności, gdy naruszenie praw lekarza może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

Do jego zadań należy również koordynowanie wspólnych działań pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są powołani przez okręgowe rady lekarskie (ORL). Dotychczas funkcję RPL sprawowały cztery osoby:

  • Krzysztof Kordel (2010-2014),
  • Zbigniew Brzezin (2014-2018),
  • Grzegorz Krzyżanowski (2018-2022),
  • Monika Potocka (2022-nadal).