18 lipca 2024

Jak orzeka Naczelny Sąd Lekarski?

Samorząd lekarski przedstawił statystyki dotyczące odpowiedzialności zawodowej. Wynika z nich, że w 2022 roku do Naczelnego Sądu Lekarskiego (NSL) wpłynęło 190 spraw.

Foto: shutterstock.com

Naczelna Izba Lekarska (NIL) podała do publicznej wiadomości dane dotyczące postępowań odwoławczych od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów lekarskich (OSL), rozpatrzeń zażaleń złożonych na postanowienia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) oraz spraw związanych z poszczególnymi specjalnościami, w których wystawiono wniosek o ukaranie lekarza w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń sądów I instancji.

Wydane w 2022 roku orzeczenia i postanowienia NSL obejmują m.in.:

  • uniewinnienia – 26,
  • upomnienia – 14,
  • nagany – 13,
  • kary pieniężne – 12,
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu (PWZ) – 6,
  • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat – 5,
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat – 1.

Nikomu nie wymierzono najbardziej dotkliwej kary z punktu widzenia lekarza – pozbawienia PWZ.

Wśród spraw, w zakresie których wystawiono wniosek o ukaranie wobec lekarza w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń sądów I instancji, najwięcej (53) dotyczyło etyki. 17 dotyczyło udzielania pomocy doraźnej, 11 protetyki stomatologicznej, 9 ginekologii i położnictwa, a 7 chirurgii ogólnej.

Wybrane dane dotyczące orzeczeń i postanowień NSL prezentujemy poniżej.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie internetowej NIL: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/jak-karal-naczelny-sad-lekarski-samorzad-przedstawil-dane-za-2022-rok.