12 lipca 2024

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Foto: pixabay.com

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok 1. Wypełnij wniosek, pamiętając, że inny jest w przypadku pobytu czasowego, a inny w razie wyjazdu w związku z wykonywaniem pracy.

Krok 2. Wypełniony i podpisany wniosek można: zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ, wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ, wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP albo złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18. roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Krok 3. Odbierz kartę: osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ albo na poczcie (jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”). Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek.

Korzystając z EKUZ zagranicą podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa. Należy również pamiętać o tym, że z kartą EKUZ nie wszystko jest za darmo (np. w Grecji za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, stomatologa i leczenie stacjonarne w szpitalu pacjent posiadający EKUZ musi pokryć we własnym zakresie opłatę w wysokości do 25 proc. ceny).

Wnioski i dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: NFZ