24 kwietnia 2024

Kasy fiskalne a likwidacja zwolnienia

Dziś Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska. Jedno z nich dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium NRL podtrzymało w nim, wyrażoną w treści stanowiska nr 30/14/P-VII z dnia 8 sierpnia 2014 roku, negatywną ocenę projektowanej likwidacji obecnie obowiązującego zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez lekarzy i lekarzy dentystów, których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20 tys. złotych.

Natomiast po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, Prezydium NRL nie zgłosiło uwag.