18 lipca 2024

Kasy fiskalne dla wszystkich lekarzy?

„Lekarze i lekarze dentyści, którzy wykonują działalność w niewielkim zakresie (np. emeryci i renciści), nie powinni być obciążeni obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej” – uważa samorząd lekarski. Taką opinię zawiera stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 sierpnia dotyczące projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Foto: imageworld.pl

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od 2015 roku niektóre rodzaje usług (w tym usługi lekarzy i lekarzy dentystów) będą ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów osiąganych z tego tytułu. Jeżeli ten przepis wejdzie w życie likwidacji ulegnie obecnie obowiązujące zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej przysługujące lekarzom i lekarzom dentystom, których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20 tys. zł.

Tym samym od przyszłego roku kasy fiskalne, niezależnie od osiąganych obrotów, musieliby posiadać nie tylko lekarze i lekarze dentyści, ale również m.in. fryzjerzy, kosmetyczki i mechanicy samochodowi. Planuje się, aby przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą w wymienionych obszarach, mogli stopniowo „wchodzić” w kasy (po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia działalności). Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby prowadzenie im działalności w początkowym okresie prowadzenia biznesu. Jednak również i oni musieliby w końcu zakupić takie urządzenia.

Kilka dni temu na stronie Ministerstwo Finansów komunikat, że „budżet państwa, refundując istotną część kosztów zakupu kas fiskalnych w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kas (90 proc. ceny zakupu każdej z kas – bez podatku, jednak nie więcej niż 700 zł), wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów”.

W ocenie resortu finansów korzyści wynikające z wprowadzenia obowiązku posiadania kas są dwustronne: „podatnik prowadzi działalność w ułatwiony sposób poprzez zautomatyzowanie obliczania obrotu i kwot podatku należnego, natomiast interesy konsumenta są zabezpieczane poprzez wydanie paragonu, ułatwiając mu dochodzenie swoich praw”. Chodzi również o zapewnienie równych szans w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przeciwnicy argumentują, że może to doprowadzić do podwyżki cen usług, a nawet upadku najmniejszych zakładów.