27 maja 2024

Kasy online. Ministerstwo Finansów: termin bez zmian

Ponad miesiąc temu prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócili się do ministra finansów z prośbą o przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu tzw. kas online o co najmniej o 6 miesięcy.

Foto: „Adam-dalekie-pole”/CC B.Y. 3.0

W piśmie do Ministra Finansów trzy samorządy zawodowe argumentowały, że dla podatników z branży medycznej oraz dla podatników z branży prawniczej skutki wywołane epidemią są dotkliwie odczuwane, co przejawia się głównie w ograniczeniu przychodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności, np. w pozycji wydatków na środki zabezpieczenia przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

W takich realiach poniesienie wydatku związanego z zakupem nowej kasy rejestrującej staje się dodatkowym obciążeniem. Wskazano również na spory nakład pracy, jaki zawsze towarzyszy wprowadzeniu nowej technologii, w tym konieczność wyszukania optymalnego sprzętu i jego dostawcy, składanie w zakreślonym terminie wniosków o zwrot części nakładów, zapoznawanie się z nowymi urządzeniami. Uzasadniało to zdaniem NRL, NRA i KRRP przesunięcie terminu obowiązkowego wprowadzenia nowych kas fiskalnych co najmniej o 6 miesięcy.

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, w pisemnej odpowiedzi z dnia 23 kwietnia Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przesunięcie tego terminu. Resort finansów wskazał, że podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

„W ocenie Ministerstwa Finansów odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online od podatku należnego jest znaczącym wsparciem dla podatników, którzy są zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów wskazało, że na mocy art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika, organ podatkowy może odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym” – czytamy na stronie NIL.

Przypomnijmy, że kasy rejestrujące typu online mają zastąpić kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Obecnie termin obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących w stosunku do niektórych grup podatników, w tym podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, ustalono na dzień 1 lipca 2021 r. W gestii ministra finansów leży natomiast wydanie rozporządzenia, na mocy którego termin te może zostać przedłużony (tak art. 145b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).