24 kwietnia 2024

Kasy: samorząd chce przywrócenia progu obrotów

Stanowisko Nr 59/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przekazanego przy piśmie znak: PT7.8100.1.8.2015.KWA.282 nie zgłasza uwag do przewidzianego w projekcie zwolnienia usług wykonywanych przez komorników sądowych w ramach czynności egzekucyjnych z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z planowaną nowelizacją samorząd lekarski przypomina swoje krytyczne stanowisko wobec rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kas rejestrujących w zakresie, w jakim objęto świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej niezależnie od wysokości osiąganych z tego tytułu obrotów.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej względy, które przemawiają za zwolnieniem usług komorniczych z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, przemawiają także za wprowadzeniem zwolnienia dla świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu Państwa.

Każdy lekarz jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, co jest sankcjonowane przez przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej, zatem wykonane świadczenie zdrowotne jest dokumentowane tak co do osoby pacjenta, jak i co do zakresu udzielonego świadczenia. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

Mając powyższe na uwadze Prezydium postuluje odstąpienie od obowiązku rejestrowania obrotu osiąganego z tytułu opieki medycznej świadczonej przez lekarzy za pomocą kasy fiskalnej lub o przywrócenie progu obrotów, po przekroczeniu którego dopiero powstanie po stronie lekarzy obowiązek posiadania kasy fiskalnej.


Chcesz wiedzieć więcej o kasach fiskalnych? Zobacz tutaj.