16 lipca 2024

Komisja Stomatologiczna NRL w sprawie BDO

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Foto: pixabay.com

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO), Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowała, że obowiązek ten określony jest w art. 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701).

Zgodnie z jego zapisami praktyki lekarskie i podmioty lecznicze nie podlegają temu obowiązkowi. Jednak w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty wykonujące działalność leczniczą, które wytwarzają odpady i które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji tych odpadów, są podmiotami zobowiązanymi do złożenia wniosku o wpis do rejestru i uzyskania wpisu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku może zostać nałożona na taki podmiot administracyjna kara pieniężna, która zgodnie z art. 194 ust. 3 ustawy wynosi nie mniej niż 5 000 zł.

Na posiadaczu odpadów, który przekazuje te odpady dalej, spoczywa obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. dotychczasowe dane muszą być uzupełnione m.in. o indywidualny numer w Bazie Danych o Odpadach, datę i godzinę przekazania odpadów oraz nr rejestracyjny samochodu odbierającego odpady, ostatecznie potwierdzone przez odbierającego odpady. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach, kartę przekazania odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym BDO.

W zależności od organizacji pracy firm zbierających odpady, wystąpić mogą różnice w praktycznym zastosowaniu niektórych nowych regulacji dotyczących rozdziału obowiązków pomiędzy gabinetem a firmą zbierającą odpady. Z tego też powodu Komisja Stomatologiczna NRL zleciła monitorowanie tej sytuacji przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich.