21 kwietnia 2024

Koniec z rozdrobnieniem specjalizacji?

Stanowisko Nr 37/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, przekazanym przy piśmie pana Jarosława Pinkasa – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 czerwca 2016r., wyraża przekonanie, iż zasadnym jest dążenie do zmniejszania liczby i rozdrobnienia specjalizacji, przy jednoczesnym umożliwieniu zdobywania wiedzy z zakresu węższych dziedzin medycyny w formie umiejętności.

Prezydium uważa za niezasadne rozszerzanie nazw specjalizacji o nazwy umiejętności wchodzących w zakres tych specjalizacji.