21 czerwca 2024

Kontakty lekarza z przemysłem farmaceutycznym

Stanowisko Nr 44/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zachowania zasad przejrzystości w relacjach z przemysłem farmaceutycznym.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina o potrzebie zachowania właściwych tj. etycznych i transparentnych relacji pomiędzy lekarzami a przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. Utrzymywanie zawodowych kontaktów pomiędzy lekarzami a przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego jest wpisane w istotę zawodu lekarza, gdyż z jednej strony pozwala na pogłębianie wiedzy na temat dostępnych dla pacjentów leków a z drugiej umożliwia powstawanie nowych leków np. poprzez udział lekarzy w badaniach klinicznych.

Kontakty lekarzy z przemysłem farmaceutycznym i jego przedstawicielami nie są w świecie medycyny zjawiskiem nadzwyczajnym, nagannym czy podejrzanym. Muszą one jednak odbywać się w pewnych transparentnych ramach, gwarantujących zachowanie przez lekarza obiektywizmu przy wykonywaniu zawodu oraz kierowanie się dobrem pacjenta.

Powyższe zasady w sposób całościowy i wyczerpujący opisane zostały w Rozdziale IIa Kodeksu Etyki Lekarskiej, którego przepisy stanowią skuteczną i wystarczającą gwarancję etycznego i transparentnego charakteru relacji łączącej lekarzy z przemysłem farmaceutycznym. Zasady obiektywizmu i dobra pacjenta stanowiące naczelne wartości wyrażone w przepisach rozdziału IIa KEL, nie mogą zostać umniejszone przez jakiekolwiek niewłaściwe zachowania lekarzy w relacjach z przemysłem farmaceutycznym. Podkreślenia wymaga również fakt, że Kodeks Etyki Lekarskiej przewiduje także regulacje gwarantujące niezbędną dla zachowania obiektywizmu przejrzystość tych relacji.

Rozwiązania przyjęte w KEL są adekwatne do celu, jaki ma być osiągnięty, nie stygmatyzując jednocześnie lekarzy jako grupy zawodowej podejrzanej o nieuczciwe intencje.

Brak w ostatnich latach zdarzeń, które wskazywałyby na niewłaściwość relacji lekarzy z przemysłem farmaceutycznym dowodzi, iż regulacje przyjęte w KEL są skuteczne i wystarczające do zapewnienia właściwego charakteru relacji lekarzy z przemysłem farmaceutycznym. W świetle powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że kwestia kontaktów lekarza z przemysłem farmaceutycznym nie wymaga dodatkowych regulacji, zwłaszcza takich, które mogłyby choćby pośrednio sugerować, że lekarze nie postępują w tych kontaktach etycznie.

Jednocześnie Prezydium NRL popiera dążenia wszystkich branż przemysłowych, w tym branży farmaceutycznej, do określenia takich relacji w tworzonych przez siebie i dla swoich grup zawodowych kodeksach etycznych, którymi muszą posługiwać się zarządy i pracownicy spółek, mający kontakt z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia.