19 maja 2024

Krajowy Plan Odbudowy a ochrona zdrowia po pandemii

Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19.

Foto: www.gov.pl

Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Od końca lutego trwają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy, a niedawno uwagi do projektu KPO zgłosiło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak wskazuje Prezydium NRL, zmierzają one do zwrócenia uwagi na wynikający choćby z nazwy dokumentu priorytet „odbudowy” systemu ochrony zdrowia po pandemii. Zdaniem samorządu lekarskiego w czasie opiniowania planu ze strony władz publicznych nie popłynęły żadne zapewnienia pomocy dla placówek opieki zdrowotnej (brak reakcji na postulaty uregulowania faktur w formule „1/12”, brak wsparcia dla placówek komercyjnych i niemożliwe do przyjęcia warunki regulacji płac w podmiotach leczniczych).

„Projekt Planu zupełnie pomija sytuację podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) – podmiotów leczniczych (w przeważającej liczbie ambulatoryjnych) poza wspomnianą liczbą 150 podmiotów, mających być beneficjentami wsparcia oraz praktyk zawodowych (lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych)” – wskazuje Prezydium NRL.

Samorząd lekarski zwraca uwagę na konieczność przejęcia przez instytucje publiczne roli integrującej transfer przeznaczonych na ochronę zdrowia środków z różnych instrumentów i polityk. „Dyskusja o projekcie Krajowego Planu Odbudowy jest najszerszą konsultacją społeczną projektów dokumentów regulujących wydatkowanie środków unijnych. Niezwykłej wagi nabiera postulat przejęcia przez instytucje publiczne roli koordynatora rozdziału środków nie tylko z budżetu KPO, ale i zasobów Polityki Spójności i Regionalnych Programów Operacyjnych. Rozproszenie tych środków utrudni dostęp podmiotów, o których mowa pkt. III, uniemożliwiając tym samym realizację celu poprawy dostępności i jakości na poziomie podstawowym oraz deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej” – wskazano w stanowisku.

Więcej na stronie NIL.