24 lipca 2024

Krajowy Plan Odbudowy a ochrona zdrowia

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje.

3 maja, spotkanie z przedstawicielami KE na temat złożonego KPO. Foto: Bartek Kosiński/MFiPR

Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Cel główny Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) stanowi odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.  

KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

 1. zielona transformacja,
 2. transformacja cyfrowa,
 3. inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
 4. spójność społeczna i terytorialna,
 5. opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
 6. polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.
Źródło: KPO

Łącznie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zaplanowano wydatkowanie 35,97 mld euro.

Do osiągnięcia celów zawartych w KPO ma przyczynić się realizacja pięciu komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji). Jednym z nich jest komponent „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, w ramach którego zostaną podjęte działania dotyczące modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych oraz szerszego wykorzystania rozwiązań cyfrowych, sprzyjające zwiększeniu dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych bez względu na miejsce zamieszkania. Na te cele ma trafić 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc. KPO.

Wśród reform kluczowych w KPO, w ramach komponentu „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, wymieniono:

 • zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych,
 • stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej,
 • wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu ,
 • stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych,
 • zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

Dwie ostatnie są zawarte w części pożyczkowej.

Źródło: KPO

3 maja Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało KPO do Komisji Europejskiej. Kilka dni wcześniej dokument został zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów, a rząd jednocześnie upoważnił resort Funduszy i Polityki Regionalnej do wprowadzania dalszych zmian w dokumencie. W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło ponad 5 tys. uwag, komentarzy i propozycji, także w odniesieniu do planowanych działań związanych z ochroną zdrowia. Plan liczy prawie 5000 stron, można go pobrać TUTAJ.

W przyjętym przez rząd KPO wskazano, że kluczowe znaczenie z punktu widzenia całego systemu ochrony zdrowia ma ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, w taki sposób, aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6 proc. PKB były przeznaczane na ochronę zdrowia od 2024 r. „Szybszy wzrost nakładów na zdrowie powinien przyczynić się do lepszego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych” – wskazano w dokumencie.