23 czerwca 2024

Krytycznie o przywilejach emerytalno-rentowych

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 6/15/VII z dnia 16 października 2015 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Foto: imageworld.pl

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, z dnia 25 września 2015 r., znak GMS-WP-173-252/15, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Naczelna Rada Lekarska negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej szczególne uprzywilejowanie funkcjonariuszy służby celnej w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych nie ma podstaw biomedycznych. Ponadto, Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że w Rzeczypospolitej Polskiej jest zbyt wiele grup uprzywilejowanych do różnego rodzaju świadczeń emerytalno-społecznych.

Słowa kluczowe: