18 maja 2024

Kształcenie lekarsko-dentystyczne: co dalej?

Stanowisko Nr 5/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska od wielu lat zwraca uwagę na problemy dotyczące kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów. W kwestii kształcenia przeddyplomowego w pierwszej kolejności należy wskazać na stałe podnoszenie przez Ministra Zdrowia limitów przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Zwiększanie limitu przyjęć następuję bez pogłębionej analizy co do możliwości finansowych i dydaktycznych uczelni w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji programów praktycznego nauczania.

Jednocześnie zwiększanie limitu przyjęć nie przekłada się na zwiększenie bazy sprzętów naukowych, umożliwiających praktyczne kształcenie studentów.

Ustalane limity przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie uwzględniają także faktycznego zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku studiów. Należy zaznaczyć, że praktyka zawodowa jest niezbędnym elementem procesu kształcenia w przypadku kierunków akademickich, a takim niewątpliwie jest kierunek lekarsko-dentystyczny. Uczelnia powinna zapewniać wszystkim studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, w oparciu o swoją bazę kliniczną.

Student nie powinien natomiast ponosić dodatkowych kosztów z tytułu realizacji programu kształcenia wynikającego z obowiązującego go planu studiów.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że finansowanie kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, w tym realizowanych przez studentów procedur medycznych, powinno następować z budżetu państwa. Sytuacja, w której od studentów pobiera się opłaty za obywanie przez nich obowiązkowych praktyk ujętych w programie zajęć praktycznych jest nie do przyjęcia.

W tym kontekście, w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, konieczne jest stworzenie jasnych ram prawnych dla wykonywania przez studentów zabiegów diagnostyczno-leczniczych i związanych z tym wszelkich zobowiązań (również tych o charakterze majątkowym i prawnym) wynikających z relacji z pacjentem zarówno w toku realizacji studiów, jak i w czasie praktyk wakacyjnych.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.