27 maja 2024

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 14/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przesłanym przy piśmie Pana Marka Tombarkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 lutego 2016 r., znak: PP-WPS.073.1.2016.EMA, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

1) w § 3 proponuje się skreślić ust. 3.

Przepis ten odsyła do § 6 ust. 2 w zakresie wymagań kwalifikacyjnych. Rozporządzenie nie powinno narzucać izbom pielęgniarskim, stowarzyszeniom zawodowym ani towarzystwom naukowym jakie kwalifikacje musza posiadać przedstawiciele tych instytucji skierowani do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej;

2) w § 4 ust. 1 proponuje się nadać brzmienie:

„1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie dłuższy niż 18 miesięcy.”.

Czas trwania specjalizacji przewidziany w projekcie jako okres niezbędny do zrealizowania programu, nie krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy, wydaje się nadmiernie wydłużony z punktu widzenia zarówno organizatora kształcenia, pracodawcy oraz samej pielęgniarki, czy położnej decydującej się na specjalizację. Doliczając do maksymalnego okresu jeszcze czas na zdanie egzaminu, specjalizacja może zajmować ponad 2 lata, co nie leży w interesie żadnej ze stron zaangażowanych w proces kształcenia. Celowe wydaje się w związku z tym ograniczenie czasu trwania specjalizacji do 18 miesięcy;

3) w § 10 ust. 1 pkt 1 proponuje się skreślić wyrazy „w części lub”.

Zwolnienie pielęgniarki z obowiązku odbycia specjalizacji w części nie uprawnia jej do przystąpienia do egzaminu, a jedynie skraca czas trwania specjalizacji, którą nadal trzeba odbyć, tylko w krótszym czasie;

4) ad § 15 ust. 5 pkt 1:

Nie wiadomo dlaczego osoby, które uczestniczą w procesie dydaktycznym szkoleń specjalizacyjnych będących przedmiotem egzaminu; nie mogą wchodzić w skład komisji egzaminacyjnej. Właściwsze wydaje się wyłączenie tylko tych osób, które uczestniczyły w procesie dydaktycznym zdających;

5) w § 16 pkt 4 proponuje się nadać brzmienie:

„4) przeprowadzenie egzaminu państwowego i zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;”.

Z brzmienia przepisu zaproponowanego w projekcie wynika, że komisja egzaminacyjna sprawuje nadzór nad samą sobą, a zapewne chodzi o nadzorowanie prawidłowego zachowania się zdających;

6) w § 24 ust. 1 proponuje się nadać brzmienie:

„1. Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.”.

Po zmianie programów i usunięciu bloku ogólnozawodowego można zrealizować kurs kwalifikacyjny w 9–10 tygodni;

7) w § 29 ust. 4 dopisać zdanie drugie:

„4. Warunek aktualnego zatrudnienia w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem tego kursu nie dotyczy przedstawiciela wymienionego w ust. 3 pkt 3.”.

Podobnie jak w § 3 ust. 3 również § 29 ust. 4 wskazuje, że przedstawiciel izby pielęgniarskiej zasiadający w składzie komisji egzaminacyjnej powinien posiadać stosowne wykształcenie. Jednakże w tym przypadku nie zasadne wydaje się spełnienie kryterium określonego w § 25 ust. 2, tj. aktualnego zatrudnienia w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem tego kursu;

8) w załączniku nr 2 w ust. 12, 13 i 14 jest mowa o posiadaniu odpowiednio kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i studiów podyplomowych, jednakże, o ile posiadać można tytuł specjalisty, o tyle kursy i studia się odbywa lub się w nich uczestniczy.