23 maja 2024

Kształcenie podyplomowe lekarzy poza CMKP?

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należałoby wyłączyć spod działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej treść stanowiska Prezydium NRL z 21 lipca 2017 r. w sprawie projektu ustawy o CMKP.

Zdaniem Prezydium NRL należałoby wyłączyć spod działania CMKP kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Foto: cmkp.edu.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 29 czerwca 2017 r. znak: NSO.0212.1.2017, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do zadań CMKP powinna należeć współpraca z samorządami zawodów wymienionych w art. 2 ust 3 projektu ustawy. Ponadto w Radzie Naukowej CMKP powinno być miejsce dla przedstawiciela samorządu zawodów wymienionych w art. 2 ust.3 projektu ustawy, który powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym. Powyższe jest uzasadnione koniecznością stałej współpracy i konsultacji z reprezentacją zawodów medycznych przy organizowaniu i prowadzeniu kształcenia podyplomowego.

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów wielokrotnie wyrażał w swoich stanowiskach gotowość przejęcia zadań w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ostatnio Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w Apelu nr 3 z dnia 16 maja 2016r. apelował do Ministra Zdrowia o przekazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Celem takiego rozwiązanie byłoby uzyskanie przez samorząd lekarski realnego wpływu na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym wolę wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających to kształcenie. Należałoby zatem rozszerzyć przewidziany w art. 2 ust. 3 projektu ustawy wyjątek i wyłączyć spod działania CMKP nie tylko kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium postuluje ponadto, aby z treści art. 2 ust. 3 projektu ustawy usunąć zapis dotyczący kontroli zadań w zakresie kształcenia podyplomowego. CMKP zarówno bowiem organizuje jak i koordynuje kształcenie podyplomowe, tym samym nie powinien mieć uprawnień do kontrolowania wykonywanych przez siebie zadań. Takie rozwiązanie zaprzecza celom kontroli i poddaje w wątpliwość jej obiektywizm. Kontrola winna być powierzona właściwym organom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 projektu ustawy, CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260). Zapis ten wydaje się zbędny z uwagi na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym określenie uczelnia medyczna oznacza publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Stąd też już na gruncie ustawy o działalności leczniczej CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej na zasadach w tej ustawie przewidzianych.

W art. 2 ust. 6 projektu określono możliwość współpracy CMKP z innymi szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi na zasadach wspólnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Brak jest w ustawie podobnego uregulowania umożliwiającego współpracę z izbami lekarskimi.

Art. 7 ust. 2 projektu ustawy wskazuje skład Rady Naukowej CMKP. Zdaniem samorządu lekarskiego udział studentów w kolegialnych organach CMKP – traktowanej jako uczelnia wyższa – powinien wynosić 20% ich składu osobowego, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

W art. 7 ust. 2 dodać pkt 8 w brzmieniu: „przedstawiciele lekarzy i lekarzy dentystów, umocowani przez Naczelną Radę Lekarską”. Zapis art. 7 ust.3 pkt.4 projektu ustawy powinien brzmieć „ocena działalności CMKP i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora”, bowiem, zgodnie z treścią art. 5 projektu ustawy nie przewiduje się stanowiska rektora w CMKP.

Zgodnie z art. 9 projektowanej ustawy CMKP otrzymuje corocznie dotację podmiotową przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacji udziela minister właściwy do spraw zdrowia z części 46 – Zdrowie, dział 803 – szkolnictwo wyższe. Przepis ten nie określa konkretnie z jakiej części i działu udzielane są dotacje (brakuje określenia „budżetu państwa”). Ponadto nie ma potrzeby aż tak precyzyjnego wskazywania z jakich części budżetu pochodzić będą ww. środki. W praktyce bowiem w przypadku konieczności dokonania pewnych przesunięć środków finansowych mogą pojawić się wątpliwości co do możliwości dotowania CMKP.

Wskazać również należy, iż w art. 15 ust. 1 projektowanej ustawy brak jest pkt 4, pomimo, iż zapis pkt 2 wyraźnie odwołuje się do pkt 4. Dodatkowo, w treści art. 1 ust. 4 oraz art. 2 projektu użyto skrótu „CMPK” zamiast prawidłowego „CMKP”.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.