18 maja 2024

Leczenie stomatologiczne bez podpisu ministra?

Apel Nr 3/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2017 r. do Ministra Zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie dotyczącym leczenia stomatologicznego.

Foto: pixabay.com

W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz nad załącznikiem nr 7 do tego rozporządzenia, określającym wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, uznając za niesatysfakcjonujące rozwiązania przyjęte zarówno w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. jak i w opracowywanym projekcie, apeluje do Ministra Zdrowia o niepodpisywanie przedmiotowego rozporządzenia.

Projekt nowego rozporządzenia przedstawiony przez Ministra Zdrowia przedstawicielom samorządu zawodowego podczas spotkania w dniu 26 stycznia 2017 r. został starannie przeanalizowany. W ocenie Prezydium NRL proponowane w tym projekcie kryteria nadmiernie preferują dużych przedsiębiorców, naruszając tym samym zasady równego traktowania podmiotów. Ponadto projektowane przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Prezydium NRL zgłaszało w przeszłości liczne uwagi do przedmiotowego załącznika oraz wielokrotnie wnioskowało o szeroką dyskusję i wspólne prace nad zmianami w tym załączniku, celem praktycznego wypracowania rozwiązań optymalnych zarówno dla dużych, jak i mniejszych podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. Nieuwzględnienie postulatów środowiska lekarzy dentystów i podpisanie rozporządzenia w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia byłoby niekorzystne dla pacjentów i dla lekarzy dentystów. Trudności z wejściem do systemu mniejszych i nowych podmiotów mogą doprowadzić w konsekwencji do ograniczenia dostępności świadczeń stomatologicznych i wyboru lekarza dentysty.

W ocenie Prezydium NRL przeprowadzenie konkursów w oparciu o proponowane w projekcie przepisy może skutkować naruszeniem przepisów działu VI „Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 134 ust. 1 ustawy, w myśl którego Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Projektowane przepisy są także niezgodne z art.140 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Art. 139 ust. 9 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność równego traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje jak na wstępie. Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o nierozpisywanie konkursów na świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego do czasu uwzględnienia uwag samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.