15 lipca 2024

„Lekarzu, reaguj na przemoc”

Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia zatytułowany „Lekarzu reaguj na przemoc” jest adresowany do pracowników ochrony zdrowia. Podejmuje kwestię pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Jego autorami są: dr Sylwia Kuczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej i mec. Grzegorz Wrona, konsultant prawny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy.

„Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy” – podkreśla we wstępie do publikacji Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdrowie to coś więcej niż brak choroby

W pierwszej części książki głos zabierają przedstawiciele środowiska lekarskiego z Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W drugiej części przedstawiono wskazówki dla lekarzy dotyczące wspierania pacjenta doznającego przemocy. W rozdziale trzecim opisano ustawowe zadania pracowników ochrony zdrowia. Uzupełnieniem książki jest aneks z aktami prawnymi, które regulują udział ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W przewodniku znalazł się m.in. krótki wywiad z Tomaszem Tomasikiem, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. „Zdrowie to coś więcej niż brak choroby. Według definicji WHO to fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan pacjenta. Przemoc w rodzinie – czy to w odniesieniu do współmałżonka, czy do dziecka, dziadka czy babki – jest natomiast poważnym zakłóceniem tego dobrostanu” – powiedział dr Tomasik , pytany o to, czy zajmowanie się przemocą w rodzinie jest rolą lekarza.

Procedury i psychologia

„Wielu lekarzy wskazuje na trudność pogodzenia codziennej pracy zawodowej z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (…) Chcemy ułatwić Państwu pracę w tym trudnym obszarze, jakim jest przemoc w rodzinie. Kampania ma zapoznać przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą Niebieskiej Karty oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy” – tłumaczy Katarzyna Łukowska zwracając się bezpośrednio do środowiska lekarskiego.

Przewodnik można pobrać ze strony internetowej PARPA. Znajdziemy tam również film przedstawiający rozmowę lekarza rodzinnego z pacjentką doznającą przemocy.

mt