14 kwietnia 2024

Limit przyjęć na kierunek lekarski ciągle zbyt niski

Stanowisko Nr 17/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Inauguracja roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Foto: GUMed

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, nadesłanym przy piśmie pana Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2018 r., znak: NSK.078.19.2018.EK, zgłasza następujące uwagi:

1. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarski:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, gdzie limit zwiększa się o 229 osoby. W ocenie Prezydium rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim.

Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę, że pomimo zaproponowanego w projekcie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarski, jest on ciągle zbyt niski, a tym samym powinien zostać podwyższony z założeniem dalszego wzrostu w latach następnych. Należy wskazać, że brak systematycznych działań resortu zdrowia skutkujących zwiększeniem liczby miejsc przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie w możliwie najkrótszym czasie nakładów na ochronę zdrowia

2. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

Prezydium podkreśla, iż pomimo wielokrotnego podnoszenia przez samorząd lekarski postulatu zmniejszenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny – przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada jego ponowne zwiększenie. W roku akademickim 2017/2018 limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosił ogółem 1348 miejsc, a z kolei w projektowanym rozporządzeniu liczba przyjęć wynosi 1395 tj. o 47 miejsc więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Wobec powyższego Prezydium NRL ponownie przypomina, że zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Minister Zdrowia powinien określić limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Uzasadnienie opiniowanego projektu rozporządzenia ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że „limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny zostały ustalone na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, przy uwzględnieniu możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku”- należy zauważyć, że uzasadnienie projektu nie wskazuje jednak na przeprowadzenie wcześniejszej analizy zagadnienia pod kątem rzeczywistego spełnienia przesłanek z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przede wszystkim Prezydium zwraca uwagę, iż uzasadnienie do projektu rozporządzenia nie zawiera danych dotyczących faktycznej liczby lekarzy dentystów, którzy są potrzebni do zabezpieczenia należytego poziomu leczenia stomatologicznego, co świadczy o tym, że przyjęte założenia w zakresie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie są wynikiem szerokiego spojrzenia na model kształcenia lekarzy dentystów. W Polsce nie występuje obecnie niedobór lekarzy dentystów, przeciwnie – analizy wskazują, że w naszym kraju liczba lekarzy dentystów przewyższa średnią unijną.

Z treści uzasadnienia projektu rozporządzenia, jak również z Oceny Skutków Regulacji nie wynika, aby zbadano, czy zwiększeniu limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym towarzyszy odpowiednie zwiększenie możliwości nauczania po stronie uczelni, z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji praktycznych elementów programu studiów. W przypadku, gdy zdaniem resortu zdrowia przedmiotowa analiza została dokonana – Prezydium NRL zwraca się prośbą o jej udostępnienie.

Prezydium NRL wskazuje, że zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium NRL negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2018/2019.