19 maja 2024

Marcowe stanowiska Prezydium NRL

4 marca 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska: w sprawie zmian w Państwowym Ratownictwie Medycznym, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i w sprawie zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Foto: Marta Jakubiak

Stanowisko Nr 8/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w odpowiedzi na pismo Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 lutego 2016 r., znak: SOR.450.1.1.2016.MS (IK 46850), zgłasza propozycje zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne przedstawione w załączniku do niniejszego stanowiska.

Zobacz załącznik.

Stanowisko Nr 9/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 9 lutego 2016r., ocenia negatywnie przedmiotowy projekt ustawy. Zdaniem Prezydium obowiązujące przepisy dają lekarzom wystarczającą swobodę postępowania terapeutycznego przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.

Stanowisko Nr 10/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przekazanym przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 12 lutego 2016 r., informuje, że do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła opinia poddająca w wątpliwość wskazania do stosowania terapii protonowej w leczeniu wysokozróżnicowanych glejaków mózgu u dorosłych. W związku z tym Prezydium postuluje skierowanie ww. projektu do dodatkowych ekspertyz w tym zakresie.