15 czerwca 2024

Resort zdrowia: likwidacja NPOZP to kompromis

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera odpowiedziała na zeszłotygodniowy apel Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W jej ocenie obawy dotyczące ewentualnego pogorszenia możliwości realizacji tego programu nie znajdują uzasadnienia w projektowanych obecnie przepisach ustawy o zdrowiu publicznym.

Beata Małecka-Libera. Foto: Marta Jakubiak

Przypomnijmy, że 4 września członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowali apel do posłów dotyczący likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Obawy samorządu lekarskiego wynikają m.in. z przeświadczenia, że zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów zdrowia człowieka.

„Zastępowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego działaniami, które mają być określone w Narodowym Programie Zdrowia, utworzonym na podstawie projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym, jest krokiem wstecz, obniża rolę programu i zawęzi zakres zadań realizowanych na jego podstawie” – czytamy w dokumencie (cały apel można przeczytać tutaj).

Z tymi zarzutami nie zgadza się jednak sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. Poniżej zamieszczamy najważniejsze fragmenty pisma skierowanego na ręce prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza.

„Odpowiadając na liczne apele środowiska, zgłaszającego postulaty, że kwestia reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej musi znaleźć gwarancję ustawową i opierać się o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w dniu 2 września w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z reprezentatywnym gronem specjalistów psychiatrii (przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Rady ds. Zdrowia Psychicznego), organizacji pozarządowych i związków zrzeszających świadczeniodawców.

W trakcie spotkania zaproponowano kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie nadal realizowany w niezmienionej formie prawnej (rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), a zadania polegające na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce zaburzeń psychicznych będą komplementarnie realizowane w Narodowym Programie Zdrowia – dokumencie wykonawczym do projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym (również jako rozporządzenie Rady Ministrów).

Pragnę poinformować Pana Prezesa, że takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez uczestników spotkania. Efektem tego spotkania było przygotowanie poprawki do ustawy, która została zgłoszona podczas drugiego czytania ustawy przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej i została przyjęta przez Komisję Zdrowia. W mojej ocenie nie jest możliwe, żeby Narodowy Program Zdrowia nie obejmował zdrowia psychicznego – jednego z najistotniejszych z epidemiologicznego (a także czysto ludzkiego) punktu widzenia obszarów zdrowia. Ochrona zdrowia psychicznego zawsze była i jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki przeznaczane na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień wzrastają systematycznie od kilku lat. W chwili obecnej kończy się proces taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej z tego zakresu, jego efektem będzie przygotowanie propozycji finansowania adekwatnego do kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców na pomoc chorym. Kolejnym źródłem finansowania zmian, prowadzenia promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń będą środki budżetowe pozostające w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, a także środki europejskie, w wymiarze znacząco wyższym niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

Zwiększa się liczba zespołów leczenia środowiskowego, a wprowadzana ustawa o zdrowiu publicznym umocowuje prawnie centra zdrowia psychicznego, jako podmioty udzielające kompleksowej opieki psychiatrycznej. Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę w rozporządzeniu ‘koszykowym’, która w sposób znaczący ułatwi kontraktowanie centrów przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez wprowadzenie ich jako nowego produktu kontraktowy, zapewniającego kompleksową opiekę.

Planuje się aby zmiana w zakresie warunków realizacji świadczeń opieki psychiatrycznej przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, umożliwiła Narodowemu Funduszowi Zdrowia ogłaszanie konkursów na Centra Zdrowia Psychicznego obejmujące: poradnię zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego, oddział dzienny psychiatryczny oraz oddział szpitalny psychiatryczny. Projekt tego rozporządzenia w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji publicznych. Dodatkowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wskaże obszary kontraktowania centrów przez dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Na zakończenie pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia nigdy nie kwestionowało konieczności reformy opieki psychiatrycznej i kierunku tych zmian, postulatów wzmocnienia współpracy międzyresortowej i międzysektorowej, dostarczenia wielostronnego, fachowego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Wypracowany kompromis i działania, które rozpoczęły się w ostatnich miesiącach, w mojej ocenie przyczynią się do znacznego przyspieszenia procesu pozytywnych zmian w opiece psychiatrycznej.”.


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.