18 maja 2024

Należy utrzymać obowiązujący model nostryfikacji dyplomów lekarskich

W związku z przekazaniem w dniu 21 stycznia 2020 r. do sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 172) Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów podjął stanowisko dotyczące proponowanych rozwiązań.

Foto: Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

„W zakresie utworzenia jednego, centralnego systemu kwalifikacji i rozdziału miejsc rezydenckich finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pozostałych wolnych miejsc pozarezydenckich wyrażamy opinię pozytywną, gdyż poprawi w naszej ocenie racjonalne podejmowanie decyzji związanych z procedurą naboru na specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny.

 W zakresie przyznania z budżetu państwa dodatku finansowego dla kierownika specjalizacji za pełnioną przez niego funkcję wyrażamy pozytywną opinię gdyż to rozwiązanie w sposób istotny poprawi jakość kształcenia specjalizacyjnego.

Wyrażamy natomiast negatywną opinię, co do wysokości tego dodatku gdyż kwota w wysokości 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1.000 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego jest nieadekwatna w stosunku do wykonywanej pracy przez kierownika specjalizacji przewidzianej w niniejszej ustawie.

 W zakresie wprowadzenia do porządku prawnego Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) oraz Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW) dla lekarzy legitymujących się dyplomem ukończenia kierunku lekarskiego lub lekarsko dentystycznego w krajach spoza UE, wyrażamy negatywne stanowisko gdyż to rozwiązanie praktycznie wprowadza do polskiego systemu ochrony zdrowia lekarzy o innym (minimalnym wg projektu ustawy) poziomie kwalifikacji.

ZG ZZA całkowicie zgadza się, że najważniejszym problemem naszego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, które w przypadku lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii wnioskodawca określił w uzasadnieniu do niniejszej ustawy na poziomie 21% stanu obecnego, ale celem nadrzędnym powinno być wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że lekarze pracujący w naszym kraju powinni co najmniej posiadać jednakowe kwalifikacje.

W uzasadnieniu do ustawy zapisano, że „W 2017 r. łącznie do uczelni kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wpłynęły 634 wnioski o nostryfikację dyplomu uzyskanego poza UE, z czego tylko 150 dyplomów ostatecznie uznano.” Oznacza to, że blisko 77 % lekarzy starających się o nostryfikację dyplomu w naszym kraju jej nie uzyskało, co może być związane z niewystarczającym poziomem ich wiedzy i kompetencji.

ZG ZZA uważa, że priorytetowym działaniem rządu powinno być zachęcenie polskich lekarzy, którzy obecnie pracują zagranicą do podjęcia pracy w kraju poprzez odpowiednie programy oraz system zachęt. ZG ZZA uważa także, że Ministerstwo Zdrowia powinno opracować także inne rozwiązania dla lekarzy spoza UE zachęcające ich do podjęcia pracy (programy poprawiające poziom kompetencji i wykształcenia, darmowe kursy języka polskiego, pakiety socjalne) jednocześnie utrzymując obecny obowiązujący model nostryfikacji dyplomów lekarskich.”.