22 czerwca 2024

NFZ: decyduje liczba badań diagnostycznych

Stanowisko Nr 33/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 12 czerwca 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu zarządzenia:

1) Prezydium NRL stwierdza, że uzależnienie wysokości należności z tytułu udzielonych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od liczby wykonanych badań diagnostycznych bez powiązania ich z charakterem udzielanych świadczeń jest z punktu widzenia ekonomii nieuzasadniona.

Liczba wykonanych badań w dużej mierze zależy od profilu epidemiologicznego pacjentów, w związku z czym świadczeniodawcy z większą liczbą dzieci lub osób młodych na liście aktywnej zlecają mniej badań w stosunku do tych z dużą liczbą osób starszych; ponadto proponowane zmiany wiążą się z nałożeniem dodatkowych nieuzasadnionych obowiązków sprawozdawczych po stronie praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych.

2) Na krytyczną ocenę zasługuje brak wskazania metodologii pozyskiwania pacjentów dla celów wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, oraz brak powiązania dodatkowych środków finansowanych z zadaniami z zakresu profilaktyki.

W ocenie Prezydium NRL zobowiązanie świadczeniodawcy do umieszczenia informacji w miejscu udzielania świadczeń w ramach programów profilaktycznych, o którym mowa w § 1 pkt 2 projektu zarządzenia, nie stanowi skutecznego instrumentu pozyskiwania pacjentów.

3) Konstrukcja wskaźnika progowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b projektu wskazuje, iż część świadczeniodawców nie spełni go bez względu na liczbę i profil wykonywanych badań, a ponadto niejasne są kryteria jego określania, ponieważ jego wartość będzie uzależniona od bliżej nieokreślonego korektora progowego.


Więcej o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia piszemy tutaj.