15 czerwca 2024

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

Nie ma zgody Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na przeniesienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do Narodowego Programu Zdrowia. Poniżej prezentujemy list otwarty  do parlamentarzystów wystosowany przez prezesa PTP, który zwraca uwagę m.in. na brak konsultacji planowanych zmian z Radą ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

Foto: Paweł Kula

Do Szanownych Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polski,

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wyraża swój stanowczy protest w związku z rozpatrywaniem i głosowaniem w Sejmie propozycji likwidacji obecnego usytuowania prawnego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Program ten jest zapisany w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego i ma za zadanie kompleksową reformę opieki psychiatrycznej począwszy od zadań profilaktycznych po organizację leczenia i rehabilitacji.

Propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez przeniesienie go do Narodowego Programu Zdrowia w Ustawie o Zdrowiu Publicznym obniża jego rolę i zakres kompetencji. W proponowanej wersji obejmuje on tylko oddziaływania profilaktyczne pomijając zupełnie problem koniecznej reformy organizacji leczenia i rehabilitacji psychicznie chorych.

Należy podkreślić, że proponowane zmiany nie były konsultowane ani z Radą ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, ani z Komisją Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Opracowana na zlecenie sejmu ekspertyza pt. Ocena Ustawy o Zdrowiu Publicznym ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych regulacji dotyczących zagadnień ochrony zdrowia psychicznego (druk nr 3657) wyraźnie stwierdza że proponowana w art. 20 pkt. 1 i 2 likwidacja dotychczasowego usytuowania prawnego NPOZP może mieć katastrofalne skutki związane z zaniechaniem reformy systemowej opieki psychiatrycznej.

Jest sprawą oczywistą i wielokrotnie podkreślaną, że nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego, a procent potrzebujących w przebiegu całego życia pomocy psychiatrycznej przekracza połowę populacji. Wzrost zachorowań w grupie dzieci i młodzieży oraz osób starszych stawia przed psychiatrią dalsze nowe wyzwania w zakresie diagnozy terapii oraz rehabilitacji powstających zaburzeń.

W związku z powyższym apelujemy o wykreślenie zapisów art. 20 pkt. 1 i 2 oraz pozostawienie NPOZP zapisanej w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego z ewentualną korektą do realizacji w latach 2016–2020.

Z wyrazami szacunku

Prof. Andrzej Rajewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.