15 czerwca 2024

Nie pobierać podatku tam, gdzie to nieracjonalne

Stanowisko Nr 13/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pana Jarosława Nenemana z dnia 25 lutego 2015 r., znak: DD6.8200.2.6.2015.MNX, nie zgłasza uwag do projektu.

Prezydium wyraża stanowisko, że nie należy pobierać podatku tam, gdzie nakładanie obciążeń podatkowych jest sprzeczne z interesem społecznym albo zwyczajnie nieracjonalne. Opodatkowanie czynności nieodpłatnego wniesienia przez podmiot tworzący nieruchomości i innych środków trwałych do majątku spółki powstającej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który ten majątek trwały faktycznie posiada, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Prezydium ponawia ponadto apel nr 5/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu, podkreślając, że również w tym wypadku nie istnieją żadne względy przemawiające za pobieraniem podatku od uczestnika szkolenia.