22 czerwca 2024

Nie tylko w sprawie e-dokumentacji medycznej

W ostatni piątek, 27 czerwca, odbyło się trzecie posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Członkowie NRL m.in. podjęli stanowiska dotyczące trzech projektów aktów prawnych. Czego one dotyczą?

27 czerwca 2014 roku, posiedzenie NRL. Foto: Marta Jakubiak

W odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, NRL pozytywnie oceniła projektowane przesunięcie w czasie wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Recepta dla siebie i małżonka

Proponowana regulacja nie przewiduje jednak postulowanego przez samorząd lekarski wyłączenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów niewykonujących zawodu, a wystawiających recepty lekarskie dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Na potrzebę wyłączenia tej grupy lekarzy i lekarzy dentystów spod obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej NRL wskazywała już w apelu nr 8/12/VI z dnia 14 grudnia 2012 roku kierowanym do ministra zdrowia oraz w stanowisku nr 12/13/VI z dnia 6 września 2013 roku w sprawie projektu założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Środki unijne

W przypadku rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, NRL zwróciła uwagę na celowość zapewnienia, aby w wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 projektu ustawy, uwzględniana była specyfika branż podmiotów, które uczestniczą w konkursach na dofinansowanie projektów, ze względu na szczególny charakter branży medycznej, który – pod względem wielu kryteriów rozstrzygających w tych konkursach – nie pozwala konkurować podmiotom z tej dziedziny z innymi przedsiębiorcami.

Zdaniem samorządu lekarskiego w projekcie ustawy należy również jednoznacznie określić, że samorządy zawodowe mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach programów unijnych.

Zaświadczenia wydawane przez lekarzy POZ

Natomiast w odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (chodzi o art. 1 pkt 14 lit. a), nie jest jasny zakres zaświadczenia o stanie zdrowia, które ma być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przepis ten, jak czytamy w podjętym przez NRL stanowisku, wymaga doprecyzowania lub wprowadzenia wzoru takiego zaświadczenia.

Kolegium redakcyjne „Gazety Lekarskiej”

Podczas ostatniego posiedzenia NRL w niezmienionym składzie powołano Kolegium redakcyjne „Gazety Lekarskiej”. Przypomnijmy, że jego członkami są (w kolejności alfabetycznej): Ryszard Golański, Jolanta Małmyga, Wojciech Marquardt, Konstanty Radziwiłł, Katarzyna Strzałkowska oraz Jarosław Wanecki.