21 czerwca 2024

Niepełnosprawni zawodnicy tylko do COMS?

Stanowisko Nr 77/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i igrzysk głuchych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i igrzysk głuchych, przesłanym przy piśmie Pana Igora Radziewicz-Winnickiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, z dnia 6 listopada 2015 r., znak: MD-P-0212-32.2015.WS, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża wątpliwość co do oddania wyłącznej kompetencji Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie w zakresie opieki medycznej wszystkich niepełnosprawnych zawodników z całego kraju. W ocenie Prezydium przyjęcie takiego rozwiązania będzie stanowić znaczne utrudnienie dla niepełnosprawnych zawodników, którzy będą zmuszeniu do okresowych podróży (co najmniej dwa razy w roku) z nawet najdalszych krańców Polski do Warszawy.

Abstrahując od kwestii, utrudnień na jakie napotyka osoba niepełnosprawna w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na ekonomikę, zasadnym byłaby decentralizacja opieki medycznej tych osób i przeprowadzanie jej w poradniach specjalistycznych najbliższych dla miejsca zamieszkania zawodnika.