24 maja 2024

Nieskuteczna kontrola lekarzy medycyny pracy

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że brakuje rozwiązań prawnych pozwalających skutecznie kontrolować, czy lekarze medycyny pracy i pracodawcy zapewniają pracownikom odpowiednie badania profilaktyczne.

Pracodawca ma obowiązek objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną

Foto: pixabay.com

Taka sytuacja powoduje – z jednej strony – większe ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy; z drugiej – pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.

Pracodawca ma obowiązek objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną.

Pracodawca nie ma jednak obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania na badania. Uniemożliwia to inspektorom pracy zweryfikowanie, czy pracodawca zawarł w skierowaniu wyczerpujące informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia, aktualnych wynikach ich badań i pomiarów oraz warunkach uciążliwych – podkreślono w raporcie.

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego wymaganych informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy, zawężanie zakresu tych badań oraz nieprawidłowe wyznaczanie terminu kolejnych badań. Lekarze profilaktycy nie wizytowali też stanowisk pracy.

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontrolerzy zwracają ponadto uwagę na nieprecyzyjne przepisy dotyczące możliwości kontrolowania przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy prawidłowości umów, na których podstawie lekarze wykonują badania profilaktyczne. Przepisy nie określają też jednolitych dla całego kraju, szczegółowych zasad wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.

Według NIK i PIP ustawa o służbie medycyny pracy powinna zostać znowelizowana m.in. o przepis wskazujący wprost, że kontrola wojewódzkich ośrodków medycyny pracy obejmuje także sprawdzenie prawidłowości umów, na których podstawie lekarze wykonują badania profilaktyczne. Ujednolicone powinny też zostać zasady wykonywania kontroli przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.