15 czerwca 2024

NIK o uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców spoza UE

Polska nie ma spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską – to główny wniosek płynący z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

Foto: pixabay.com

W kontrolowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli okresie (od stycznia 2017 r. do połowy 2020 r.) najtrudniejszą do pokonania barierą był dla cudzoziemców proces nostryfikacji dyplomów.

Zdaniem NIK zasadniczy problem – poza różnymi systemami kształcenia specjalistów w poszczególnych krajach – stanowiły przyjęte na polskich uczelniach regulacje, często sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Nie powiodły się także próby stworzenia projektu ustawy, która umożliwiłaby stosowanie wobec cudzoziemców spoza UE takich samych przepisów, jakie obowiązują w przypadku obywateli krajów UE.

Rzetelnych informacji o faktycznej liczbie zatrudnionych obcokrajowców oraz o ich kwalifikacjach nie miały kontrolowane przez NIK urzędy wojewódzkie, co wynikało z ograniczonej funkcjonalności rejestrów i baz danych.

Brak kompleksowej wiedzy o potencjale cudzoziemców zatrudnionych na regionalnym rynku pracy uniemożliwiał pełne rozpoznanie, monitorowanie i prognozowanie ich sytuacji, a tym samym proponowanie rozwiązań, które byłby korzystne i dla obcokrajowców i dla całego regionu.

Izba podkreśla, że najbardziej szczegółowymi analizami i opracowaniami w zakresie potrzeb rynku pracy dysponowało Ministerstwo Zdrowia i tylko ten resort doprowadził do uchwalenia takich rozwiązań prawnych, które częściowo ułatwiły cudzoziemcom spoza UE – lekarzom i lekarzom dentystom – uznanie w Polsce ich zawodowych kwalifikacji.

Więcej na ten temat w informacji o wynikach kontroli pt. „Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”.