24 kwietnia 2024

Nowa wycena wykonania testu na obecność SARS-CoV-2

Zmieniła się wartość produktów rozliczeniowych z załącznika nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Foto: pixabay.com

Chodzi o: 99.05.0001 – Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz 99.05.0002 – Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników).

Ta zmiana jest zgodna z poleceniem wydanym przez ministra zdrowia, a jednocześnie stanowi odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 24 kwietnia – poinformowała Naczelna Izba Lekarska w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Jak podaje NFZ, trwa proces zawierania umów pomiędzy laboratoriami i oddziałami wojewódzkimi Funduszu na wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2. Analiza kosztów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na zlecenie ministra zdrowia z 3 kwietnia, na podstawie art. 31 n pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

„Wartość przedmiotowych produktów rozliczeniowych jest spójna z wynikami Agencji, która swoje wyniki przedstawiła po dokonaniu szczegółowej analizy zasobów i kosztów ponoszonych przez podmioty w trakcie wykonywania badań. Według NFZ obecna wartość wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 gwarantuje spójność i jednolitość finansowania wobec wszystkich laboratoriów, które te badania zobowiązały się wykonywać. Stanowi gwarancję równego traktowania tych podmiotów” – informuje NIL.

NFZ podkreśla, że decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, uwzględniających przesłanki kliniczne oraz aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.