18 maja 2024

NRL apeluje o ministra środowiska

Apel Nr 4/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Spotkanie premier Beaty Szydło z ministrem środowiska Janem Szyszko oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem
Fot. P. Tracz / KPRM

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Środowiska o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określający wzór karty przekazania odpadów, przewiduje, że masę przekazywanych odpadów należy podawać w megagramach, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Jednocześnie zgodnie z pkt 16 Objaśnień do wzoru karty przekazania odpadów, w przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż kilogram, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że gabinety lekarzy dentystów w toku udzielania świadczeń zdrowotnych wytwarzają m.in. odpady o kodzie 18.01.10 i kodzie 18.01.02 stanowiące odpowiednio odpady amalgamatu dentystycznego i odpady stanowiące części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania. W przypadku lekarzy dentystów masa tych odpadów jest niewielka i z reguły nie przekracza kilkudziesięciu gramów.

W związku z powyższym podawanie masy odpadu amalgamatu dentystycznego, czy części ciała w kilogramach jest nieuzasadnione. Ze względu na niewielką masę odpadu amalgamatu dentystycznego i odpadów stanowiących części ciała, celem należytego wypełnienia karty przekazania odpadów każdorazowo konieczne jest zaokrąglenie przekazywanej masy odpadu do jednego kilograma.

Tym samym w skali jednego roku, wykazywana jest przez lekarza dentystę masa odpadów amalgamatu dentystycznego, czy odpadów stanowiących części ciała w wielkości wielokrotnie przekraczającej masę odpadów rzeczywiście wytworzonych.

W związku z powyższym Prezydium apeluje do Ministra Środowiska o zmianę rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w zakresie wzoru karty przekazania odpadów, poprzez zmianę jednostki masy sprawozdawanych przez lekarzy dentystów odpadów w taki sposób, aby oddawała ona wielkość zbliżoną do rzeczywistej ilości wytworzonego odpadu amalgamatu dentystycznego i części ciała lub zwalniała lekarzy dentystów z tego obowiązku.

Postulowana zmiana nie powinna jednak nakładać na lekarzy dentystów nadmiernych obowiązków w zakresie dokładnego wyliczenia masy wykorzystanego amalgamatu dentystycznego, czy odpadów stanowiących części ciała.