18 kwietnia 2024

NRL chce przywrócić właściwą rangę SOR-om

Apel Nr 6/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o przywrócenie szpitalnym oddziałom ratunkowym ich właściwej, wskazanej w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, roli w systemie ratownictwa medycznego.

Szpitalny oddział ratunkowy jest elementem systemu ratownictwa medycznego i funkcjonuje na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczegółowe wymagania dla tego oddziału określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w sposób niedopuszczalny rozszerza ustawowy zakres obowiązkowych świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego, o wszelkie inne świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach.

Regulacja ta wypacza zadania szpitalnego oddziału ratunkowego i narusza jego pozycję w systemie ratownictwa medycznego. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zarządzenie Prezesa NFZ prowadzi do rozmycia różnicy pomiędzy zadaniami szpitalnych oddziałów ratunkowych, które jako element systemu ratownictwa medycznego powinny skupiać się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a zadaniami podstawowej opieki zdrowotnej, w tym przede wszystkim nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny sprzeciwia się praktyce faktycznego modyfikowania regulacji ustawowych aktami niskiego rządu, jakimi są zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stwierdzając, że zakłóca to budowanie spójnego i stabilnego systemu ochrony zdrowia.