18 maja 2024

NRL o kształceniu podyplomowym stomatologów

Stanowisko Nr 6/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.

Foto: freeimages.com

Naczelna Rada Lekarska od wielu lat zwraca uwagę na problemy dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów. W przypadku identyfikacji problemów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy dentystów, w pierwszej kolejności należy podnieść problem braku odpowiedniej liczby miejsc specjalizacyjnych oraz niewystarczającej liczby jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne.

W celu poszerzenia bazy jednostek akredytowanych prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów konieczne jest wprowadzenie zmian, które zachęcą podmioty prywatne, tj. indywidualne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarsko-dentystyczne do włączenia się w realizację szkolenia specjalizantów. Możliwe będzie to tylko wówczas, gdy zmianom ulegną standardy akredytacyjne, a także sama organizacja i sposób finansowania specjalizacji.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Konieczna jest głęboka analiza przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, pod kątem eliminacji z tych przepisów wymogów, które nie są konieczne do realizacji programu specjalizacji, a utrudniają ubieganie się o status jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wskazane bariery w sposób istotny ograniczają dostępność miejsc szkoleniowych, a w konsekwencji prowadzą do systematycznego zmniejszania liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych.

Dążenie do zwiększenia dostępu do specjalizacji powinno się odbywać przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania z budżetu państwa. Akredytowane ośrodki prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny być dofinansowane z budżetu państwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie danej specjalizacji. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Natomiast ważnym czynnikiem motywującym do prowadzenia staży specjalizacyjnych i szkoleń byłoby z pewnością wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, możliwość odliczenia kosztów szkolenia od podatku oraz zagwarantowanie urlopu szkoleniowego specjalizantom. Uproszczeniu muszą również ulec zasady rozliczeń poprzez wprowadzenie zasady bezzwłocznego przesyłania jednostkom szkolącym umów i środków na finansowanie rezydentury.

Samorząd lekarski dostrzega również konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych. Istnieje potrzeba ich urealnienia. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną. Aby było to możliwe wymagane procedury ujęte w programach specjalizacji powinny być finansowane z budżetu państwa.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.