14 lipca 2024

NRL o kształceniu przyszłych lekarzy na UKSW

Stanowisko Nr 2/18/ VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ostatnie posiedzenie NRL VII kadencji
Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nadesłanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak: GMS-WP-173-102/18 zgłasza następujące uwagi do projektu:

Samorząd lekarski od wielu lat zgłasza potrzebę zwiększania liczby studentów kształconych na kierunku lekarskim. Konieczność zwiększenia limitu miejsc na studiach lekarskich wynika ze stale rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewniania pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny.

Rada podkreśla jednak, że zwiększenie liczby przyjęć na studia nie może w żadnym wypadku odbywać się kosztem jakości kształcenia. Tymczasem projekt ustawy przewiduje, że w przypadku ubiegania się przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyłączony będzie obowiązek uzyskania pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nie będą stosowane inne obowiązki wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej brak obowiązku posiadania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej niesie za sobą ryzyko obniżenia poziomu jakości kształcenia. Przy braku możliwości kontrolowania jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną nie jest możliwe utrzymanie efektów kształcenia na poziomie dającym rękojmię utrzymania europejskich standardów kształcenia. Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na niedopuszczalną rozbieżność pomiędzy zapisami projektowanej ustawy a uzasadnieniem załączonym do projektu.

W art. 1 pkt 2 projektu ustawy przewidującym dodanie nowego art. 4 ust. 3 do ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wskazano, że w stosunku do tej Uczelni nie będzie miał zastosowania cały art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi o obowiązku posiadania przez uczelnię uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich oraz obowiązku prowadzenia badań naukowych w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

Natomiast w treści uzasadnienia do projektu ustawy wskazano, że projektodawcy chodzi jedynie o niestosowanie wobec tej Uczelni art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwszy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który zobowiązuje do posiadania pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że projekt ustawy nie wyjaśnia, w jakim zakresie i w oparciu o jakie zasoby organizowane będzie kształcenie w zawodzie lekarza na wzmiankowanej Uczelni. Bez tej wiedzy niemożliwe jest stwierdzenie, iż rozszerzenie działalności Uczelni na ten obszar jest zasadne.