27 maja 2024

NRL o projekcie ustawy o POZ

13 stycznia, podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, podjęto stanowisko dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w sprawie projektu ustawy o POZ. Poniżej jego treść.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, pana Piotra Warczyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: OZO.50.22.2016, zgłasza następujące uwagi do projektu.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że projekt ustawy nie uwzględnia uwag samorządu lekarskiego zgłoszonych do projektu założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zwartych w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 56/16/P-VII z dnia 14 października 2016 r.

Projekt ustawy nie uwzględnia w definicji lekarza POZ praw nabytych wynikających z art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). Przewidziane w treści art. 27 projektu uchylenie art. 14 ww. ustawy narusza konstytucyjnie chronione prawa nabyte osób, które na podstawie tego przepisu nabyły uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Prawo przyznane w art. 14 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r., zostało przyznane w sposób bezwarunkowy i nieograniczony czasowo. Pozbawienie tego prawa byłoby więc sprzeczne z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, która oznacza m.in. zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące obywatelom. Uzasadnienie projektu nie określa ponadto skutków, jakie dla dostępności świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej mieć będzie pozbawienie lekarzy praw nabytych na podstawie przepisu art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne jest także pozostawienie lekarzom uprawnień do pracy w POZ zgodnie z art. 55 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zmierza jednak do takiego ukształtowania systemu opieki zdrowotnej, aby lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, po wejściu w życie ustawy, mogli zostać jedynie lekarze medycyny rodzinnej lub posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.

Lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, którzy nie będą udzielali świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, nie będą mogli zostać lekarzami POZ. Projekt nie zapewnia spójności rozwiązań dotyczących projektowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej z innymi obszarami systemu opieki zdrowotnej, w szczególności ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz opieką szpitalną.

Uwagi szczegółowe:

1) w treści art. 3 pkt 1 projektu – zapewnienie opieki zdrowotnej nad rodziną świadczeniobiorcy powinno dotyczyć sytuacji, w której członkowie rodziny znajdują się na liście aktywnej lekarza POZ;

2) w treści art. 8 ust. 3 pkt 1 projektu należy wykreślić wyrazy „u różnych świadczeniodawców”;

Jeżeli zespół POZ ma, zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 projektu zapewniać ciągłość i kompleksowość udzielanych świadczeń, to to cały zespół POZ (lekarz, pielęgniarka i położna) powinien udzielać świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Dopuszczenie możliwości tworzenia zespołu przez personel udzielający świadczeń w różnych miejscach u różnych świadczeniodawców uniemożliwia realne zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń POZ.

3) zakres danych zawartych we wzorze deklaracji, określony w treści projektowanego art. 9 nie powinien zawierać danych, które się powielają tj. daty urodzenia i płci, gdy wymagane jest wskazanie nr PESEL;

4) przewidziane w art. 16 ust. 3 projektu rozwiązanie umożliwiające lekarzowi POZ zawieranie umów na konsultacje specjalistyczne powinno umożliwiać zawieranie takich umów również ze świadczeniodawcami, którzy nie posiadają zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Ograniczenie możliwości podpisywania przez lekarza POZ umów na badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne wyłącznie z tymi lekarzami, którzy mają podpisane umowy z NFZ i udzielają świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowia nie skróci czasu oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną. Zwiększenie dostępności konsultacji specjalistycznych będzie realnie możliwe poprzez umożliwienie podpisywania takich umów również ze specjalistami, którzy nie mają zwartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

Projekt ustawy nie określa zasad współpracy POZ z innymi świadczeniodawcami działającymi w ramach systemu ochrony zdrowia ani zasad organizacji opieki zintegrowanej, pozostawiając te kwestie do określenia w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Uniemożliwia to dokonanie analizy planowanego sposobu organizacji systemu współpracy zespołu POZ z osobami udzielającymi świadczeń specjalistycznych oraz sposobu organizacji opieki zintegrowanej.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.