27 maja 2024

NRL omawiała wyniki PES i projekt ustawy kluczowej dla lekarzy

W piątek 31 stycznia gościem specjalnym pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w tym roku był dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi prof. Mariusz Klencki.

Posiedzenie NRL (31 stycznia 2020 r.). Foto: Mariusz Tomczak

Dyrektor CEM i przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL prof. Janusz Kłoczko omówili wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Obaj zwracali uwagę na niską zdawalność PES w niektórych specjalizacjach.

W czasie piątkowego posiedzenia Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 172). Wprawdzie planowana nowelizacja w dużej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, to jednak znaczna część uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski na etapie konsultacji publicznych nie została uwzględniona.

W pojętym przez NRL stanowisku wskazano, że wśród zagadnień budzących największe rozczarowanie środowiska lekarskiego należy w szczególności m.in.:

  • wprowadzenie uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE,
  • zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od tego, czy był on odbyty w państwie członkowskim UE czy w tzw. państwie trzecim
  • brak zwolnienia od obowiązku odbycia stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK lub LDEK dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dyplom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu studiów, ale bez odbycia stażu podyplomowego lub bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK, wyjechali za granicę i tam wykonują swój zawód
  • brak poszerzenia kompetencji izb lekarskich w zakresie kształcenia podyplomowego,
  • brak umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim (w dziedzinach priorytetowych) przez lekarzy, którzy posiadają już tytuł specjalisty.