19 czerwca 2024

NRL poparła postulaty rezydentów z OZZL

Stanowisko Nr 1/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Posiedzenie NRL (15.01.2015)
Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska wyraża poparcie dla postulatów wyrażonych w Deklaracji Porozumienia Rezydentów OZZL, dotyczących poprawy warunków szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że wyrażone w tej deklaracji postulaty, w szczególności dotyczące poprawy jakości kształcenia specjalizacyjnego, wzrostu wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, wprowadzenia wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji, zmian przepisów uniemożliwiających zmianę dziedziny specjalizacji w ramach rezydentury oraz kwestii dyżurów medycznych pełnionych w trakcie kształcenia specjalizacyjnego, były wielokrotnie podnoszone w apelach i stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium.

Samorząd lekarski ponownie wskazuje konieczność podjęcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wszelkich działań na rzecz poprawy jakości i warunków kształcenia specjalizacyjnego w ww. zakresie, co będzie procentowało możliwością zapewnienia polskim pacjentom opieki kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach i dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej na optymalnym poziomie.


Kto najlepiej zdał Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w 2015 roku? Szerzej na ten temat tutaj.