19 czerwca 2024

Od maja nowa lista refundacyjna

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od 1 maja zaczyna obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. Zmiany dotyczą zarówno listy aptecznej, jak i leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Foto: Marta Jakubiak

Do listy aptecznej dodano 68 nowych produktów, a usunięto – 46. Zmiany dotyczą też cen poszczególnych produktów.

Szczegóły znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.23).

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność leczenia:

  • w ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN);
  • w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C refundacją zostanie objęty lek zawierający simeprewir (1 kod EAN). Jednocześnie zmieni się treść tego programu w zakresie kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim zostanie zniesione kryterium obecności genotypu T/T dla genu rs12979680 IL 28 – w przypadku kwalifikacji do programu pacjentów wcześniej nieleczonych oraz kryterium włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer’a – zarówno w przypadku pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie, jak i wcześniej nieleczonych.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

  • zmieniono treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego. Zniesiono dolną granicę wieku dla stosowania interferonów i octanu glatirameru. Dodatkowo do programu są włączane, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia;
  • w ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leków zawierających darbepoetynę (2 kody EAN) i epoetynę (3 kody EAN) o zespoły mielodysplastyczne w przypadku: niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) – u pacjentów z objawową niedokrwistością;
  • refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: tenofowir (1 kod EAN), immunoglobulinę ludzką (2 kody EAN).