12 czerwca 2024

Odpowiedź NFZ na apel NRL

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk odpowiedział na sugestię dotyczącą umieszczenia w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne adnotacji, że wyświetlane dane nie uwzględniają liczby pacjentów kontynuujących leczenie. Na stronie NFZ zostanie opublikowany komunikat wyjaśniający tę kwestię.

Fragment odpowiedzi prezesa NFZ

Przypomnijmy, że zwrócono na to uwagę w Apelu Nr 3/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego br. (zobacz więcej). Ponadto w treści pomocy do Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne zostanie uszczegółowione objaśnienie, jak należy odczytywać publikowane w Informatorze informacje o liczbie osób oczekujących.

Jednocześnie Tadeusz Jędrzejczyk podkreślił, że na stronach internetowych NFZ, w części poświęconej listom oczekujących, już są publikowane informacje o nieumieszczaniu na listach oczekujących osób kontynuujących leczenie, wymagających okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle ustalonych terminach.