15 czerwca 2024

Ograniczyć emigrację lekarzy specjalistów?

Dostęp pacjentów do lekarzy różnych specjalności jest jednym z elementów zapewniających właściwą realizację prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W związku z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o informację nt. planowanych działań służących ograniczeniu tego problemu.

Foto: Marta Jakubiak

Pomimo tego, że zbyt mała liczba lekarzy niektórych specjalności w stosunku do potrzeb społeczeństwa była już przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta oraz licznych organów i instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli, problem ten nadal jest aktualny.

Według informacji przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta przez konsultantów krajowych poszczególnych dziedzin medycyny, największe braki występują w specjalnościach:

  • pediatria,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia dziecięca,
  • diabetologia,
  • genetyka kliniczna,
  • medycyna rodzinna,
  • kardiologia dziecięca,
  • nefrologia dziecięca,
  • alergologia,
  • geriatria.

Konsekwencje niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów widać na przykładzie liczby geriatrów w Polsce – z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą (tzn. do połowy 2014 roku) nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej poradni geriatrycznej.

Zdaniem Rzecznika taka sytuacja powoduje, że opieka nad osobami w podeszłym wieku, realizowana zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, jest znacznie utrudniona.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz zapewnienie im dostępu do leczenia specjalistycznego, w piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła, Rzecznik wskazał na potrzebę wprowadzania kompleksowych zmian obejmujących zarówno przepisy dotyczące kształcenia lekarzy, jak i programów kształcenia przed- i podyplomowego.

Aby ograniczyć emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, Rzecznik zaproponował także rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Propozycje te Rzecznik Praw Pacjenta przekazał ministrowi wraz z prośbą o informację nt. aktualnych i planowanych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia zjawiska niewystarczającej liczy specjalistów w niektórych dziedzinach medyczny.