21 czerwca 2024

Opłaty egzekucyjne: MS odpowiada NRL

W odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych (w całości można go przeczytać tutaj), Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości nadesłał następujące stanowisko.

W w/w piśmie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o wszczęcie prac legislacyjnych mających na celu obniżenie opłat egzekucyjnych pobieranych przez komornika w sytuacji skierowania egzekucji do rachunku bankowego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź wierzytelności przysługujących wobec tego podmiotu i określenie ich wysokości na 8 % wartości egzekwowanego roszczenia, nie więcej jednak niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790), dalej jako: „u.k.s.e.”, w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W aktualnym stanie prawnym maksymalna opłata egzekucyjna, w przypadku skierowania egzekucji do rachunku bankowego Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowi więc równowartość dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, natomiast w przypadku skierowania jej do wierzytelności przysługujących wobec w/w podmiotu – trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W tym miejscu podkreślić należy, iż opłata egzekucyjna nie stanowi wyłącznie wynagrodzenia komornika za czynności podejmowane w sprawie, w której została wyegzekwowana, stąd nie może być powiązana tylko i wyłącznie z nakładem pracy komornika w danym przypadku. W obecnym stanie prawnym służy ona bowiem do utrzymania całego systemu egzekucji sądowej, co wynika z art. 34 i art. 35 u.k.s.e.

Komornik, mimo iż jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, nie otrzymuje środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności egzekucyjnej, które to pokrywa właśnie z wyegzekwowanych opłat.

Ustalenie opłat sądowych na zbyt niskim poziomie prowadziłaby zatem do sytuacji, w której komornicy musieliby finansować egzekucję z własnego majątku, konsekwencją czego mogłaby być likwidacja kancelarii komorniczych i w efekcie załamanie całego systemu egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

W świetle powyższego nie wydaje się być możliwe obniżenie opłat egzekucyjnych w rozpatrywanych przypadkach do proponowanej maksymalnej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo wskazać należy, iż w Sejmie toczą się obecnie prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk sejmowy nr 1842), w którym przewidziano w szczególności szereg zmian w zakresie wysokości opłat egzekucyjnych, w tym obniżenie wysokości opłat pobieranych przez komorników w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego i z wierzytelności.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.