22 lutego 2024

Orzeczenie lekarskie w sprawie posiadania broni

Przepis art. 15h ust. 7 ustawy o broni i amunicji1, który stwierdza, że orzeczenie lekarskie wydane po rozpatrzeniu odwołania w sprawach o pozwolenie na posiadanie broni jest ostateczne, jest zgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny2.

Foto: pixabay.com

Skargę konstytucyjną w tej sprawie wniósł do TK mężczyzna, który ubiegał się o pozwolenie na broń i przedstawił orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do dysponowania bronią. Po odwołaniu od tego orzeczenia przez organ wydający pozwolenie, lekarze stwierdzili, że mężczyzna nie może posiadać broni.

Ostatecznie wnioskodawca nie otrzymał pozwolenia na broń i odwołał się w tej sprawie do sądu administracyjnego. Obie instancje sądów administracyjnych oddaliły jednak jego skargi. Mężczyzna złożył wreszcie skargę konstytucyjną dot. zgodności z Konstytucją ustawy o broni i amunicji w rozumieniu, w którym nie przewiduje możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego. Według skarżącego ustawodawca nie przewidział wystarczających środków prawnych w celu ochrony praw podmiotów, które znalazły się w sytuacji przeprowadzenia nierzetelnych badań lekarskich.

Trybunał Konstytucyjny3 orzekł, że zaskarżony przepis jest zgodny z konstytucją. TK nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że orzeczenie lekarskie w sprawie pozwolenia na posiadanie broni – jako dowód – w ogóle nie podlega ocenie w toku postępowania administracyjnego. Sprawozdawca (sędzia TK Piotr Pszczółkowski) wskazał w uzasadnieniu wyroku, że w postępowaniu przed organem administracji można ustalić i obalić moc dowodową orzeczenia, w którym stwierdzono istnienie określonych chorób i zaburzeń.

Beata Wierzchowska, radca prawny

Przypisy:

  1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.).
  2. Wyrok z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt: SK 113/20.
  3. https://trybunal.gov.pl/s/sk-113-20