20 maja 2024

Pakiet onkologiczny: NRL apeluje do Ewy Kopacz

5 grudnia 2014 roku Naczelna Rada Lekarska podjęła apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pakietu onkologicznego i kalendarium działań w tym zakresie. Apel do Ewy Kopacz dotyczy nieuchronnie zbliżającego się wejścia w życie sztandarowego pomysłu ostatnich miesięcy firmowanego przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

„Naczelna Rada Lekarska, biorąc pod uwagę opinie licznych środowisk specjalistycznych stwierdza, że wejście 1 stycznia 2015 r. w życie tzw. pakietu onkologicznego grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia. W konsekwencji, nie poprawiając sytuacji pacjentów onkologicznych może istotnie pogorszyć szanse leczenia pozostałych chorych.

Naczelna Rada Lekarska widzi konieczność poprawy opieki onkologicznej w Polsce, jednak w obecnej sytuacji zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów.”.

Naczelna Rada Lekarska podjęła w zakresie tzw. pakietu antykolejowego i tzw. pakietu onkologicznego następujące działania:

21 marca 2014 roku: Krajowy Zjazd Lekarzy słucha konferencji Premiera i Ministra Zdrowia zawierającej zapowiedź pakietu kolejkowego i onkologicznego. Minister składa wiele obietnic. Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarska do szczegółowego odniesienia się do zaproponowanych w czasie konferencji prasowej premiera i Ministra Zdrowia rozwiązań wchodzących w skład pakietu onkologicznego.

4 kwietnia 2014 roku: W wykonaniu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy Naczelna Rada Lekarska w dniu 4 kwietnia 2014 r. na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji zajmuje stanowisko w przedmiocie pakietu „antykolejkowego”. W owym czasie projekt ustawy nie był jeszcze opublikowany. W swoim stanowisku NRL krytykuje sposób prowadzenia prac nad założeniami pakietu z pominięciem środowisk medycznych, pacjenckich i organizacji zrzeszających podmioty lecznicze. Przedmiotem krytyki jest również to, że Ministerstwo nie przewiduje dodatkowych środków finansowych na realizację ogłoszonych pacjentom zapowiedzi. Rada pozytywnie ocenia zniesienie limitów w onkologii, wskazuje jednak, że wypełnienie zapowiedzi będzie wymagało zwiększenia liczby specjalistów. Wymaga to zwiększenia liczby miejsc na studiach medycznych i zwiększenia nakładów publicznych na szkolenie specjalizacyjne. Rada wyraziła również zaniepokojenie, iż nałożenie na lekarzy rodzinnych nowych obowiązków bez zwiększenia stawki kapitacyjnej może krzywdzić lekarzy POZ (stanowisko NRL nr 1/5/14/VII z dnia 4 kwietnia 2014 r. – na www.nil.org.pl).

7 kwietnia 2014 roku: Pismami z dnia 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej do zaopiniowania projekty ustaw wchodzących w skład pakietu antykolejkowego: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia oraz o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

8 maja 2014 roku: W Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest konferencja prasowa, na której przedstawiciele NRL prezentują stanowiska samorządu dotyczącego pakietu kolejkowego i onkologicznego, odnosząc się do obietnic Ministra Zdrowia z marca 2014 r.

9 maja 2014 roku: Na kolejnym – drugim – posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji w dniu 9 maja 2014 r. Rada opiniuje przesłane do konsultacji społecznych projekty ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o konsultantach w ochronie zdrowia, o zawodach pielęgniarki i położnej. Naczelna Rada Lekarska krytycznie ocenia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia projekty ustaw stanowiących fundament pakietu antykolejkowego (stanowiska NRL nr 2/14/VII, nr 3/14/VII i nr 4/14/VII – stanowiska na www.nil.org.pl).

9 maja 2014 roku: Gościem Naczelnej Rady Lekarskiej jest prof. Jacek Jassem, który zgłasza krytyczne uwagi do ogłoszonego przez Ministra Zdrowia pakietu onkologicznego.

9 lipca 2014 roku: Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbywa się pierwsze czytanie projektu 3 ww. ustaw. Naczelna Rada Lekarska bierze udział w pracach Komisji i na bieżąco składa swoje stanowisko do projektowanych zmian. Sposób prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami ustaw budzi zasadniczy sprzeciw środowiska lekarskiego oraz innych samorządów w zawodów zaufania publicznego działających w ochronie zdrowia.

10 lipca 2014 roku: List Prezesa NRL do lekarzy informujący o pracach legislacyjnych i zastrzeżeniach co do sposobu procedowania nad projektami ustaw z pakietu „antykolejkowego” (list Prezesa NRL z dnia 10 lipca 2014 r. na www.nil.org.pl).

17 lipca 2014 roku: W Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest kolejna konferencja prasowa, na której przedstawiciele NRL prezentują stanowiska samorządu dotyczącego pakietu kolejkowego i onkologicznego.

1 sierpnia 2014 roku: Do Naczelnej Rady Lekarskiej jest skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. W dniu 22 sierpnia 2014 r. Prezydium NRL podejmuje stanowisko w sprawie tego projektu (stanowisko nr 38/14/P-VII Prezydium NRL z 22 października 2014 r. – na www.nil.org.pl).

17 października 2014 roku: Do Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Do przedmiotowego projektu napływa szereg uwag. W dniu 7 listopada 2014 r. Prezydium NRL podejmuje stanowisko w sprawie tego projektu (stanowisko nr 51/14/P-VII Prezydium NRL z dnia 7 listopada 2014 r. – na www.nil.org.pl).

30 października 2014 roku: Do Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów. Prezydium NRL opiniuje projekt tego rozporządzenia w stanowisku nr 59/14/P-VII z dnia 21 listopada 2014 r. (stanowisko nr 59/14/P-VII Prezydium NRL – na www.nil.org.pl).

7 listopada 2014 roku: W Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest konferencja prasowa, na której swoje stanowiska dotyczące pakietu kolejkowego i onkologicznego prezentują przedstawiciele NRL, ale również zaproszeni goście: przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.