23 czerwca 2024

PNRL o konkursach na sądowych specjalistów

Stanowisko Nr 89/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów przesłanym przy piśmie Pana Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości, z dnia 30 listopada 2015 r., znak: DL-VI-466-3/15, zgłasza następujące uwagi:

– W projektowanym rozporządzeniu należy uwzględnić, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1994 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZ z 1994 r. Nr 11, poz. 23), specjalizacja II stopnia z zakresu medycyny ogólnej jest równorzędna ze specjalizacją z zakresu medycyny rodzinnej.

– W związku z powyższym w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz c, § 7 ust. 1 pkt 2 lit. d projektowanego rozporządzenia należałoby dodać specjalistę medycyny ogólnej II stopnia.